Wietrzenie magazynu! | dodatkowa zniżka na wszystkie produkty w magazynie! > Zobacz promocję

Regulamin

Artykuł 1 - Postanowienia ogólne

1.1 - Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują dla każdej oferty Sprzedającego oraz dla każdej umowy na odległość i zamówień składanych przez konsumentów indywidualnych lub przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego.
1.2 - Ogólne Warunki Sprzedaży stron umowy nie są akceptowane i nie obowiązują, chyba że wyraźnie uzgodniono je w formie pisemnej.
1.3 - Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również handlowców w przyszłych stosunkach handlowych, o ile nie jest konieczne wcześniejsze formalne oświadczenie w tej sprawie. O ile Sprzedający nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nie można uznać ważności umowy, sprzecznych lub uzupełniających ogólnych warunków handlowych stosowanych przez przedsiębiorcę.

Artykuł 2 - Dane przedsiębiorstwa/tożsamość

Toolnation jest sklepem internetowym i częścią firmy handlowej Dirks B.V., która koncentruje się na sprzedaży wysokiej jakości narzędzi dla osób prywatnych i firm.

Handelsonderneming Dirks B.V. (Siedziba)
Prins Mauritslaan 120-124
6191EJ Beek
Holandia
Tel: +31 46 437 9911 (taryfa lokalna)
KvK numer: 63437775 (Rejestr handlowy Izby Przemysłowo-Handlowej)
BTW numer: NL855236310B01 (Numer VAT)

Toolnation (Centrum Dystrybucji)
Aziëlaan 8
6199AG Maastricht Airport (NL)
Tel: +31 85 237 15 00 (taryfa lokalna)
Bezpłatna infolinia: 00800 777 555 11
E-mail: info@toolnation.eu lub toolnation.pl/obsluga-klienta

Dyrektor: Raymond Gelders

Artykuł 3 - Oferty i porozumienia

3.1 - Umowa kupna-sprzedaży zawierana na odległość przez konsumenta lub przedsiębiorcę jest zawierana z Handelsonderneming Dirks B.V..
3.2 - Wszystkie oferty są niezobowiązujące lub - jeśli został wyznaczony termin - wiążące tylko w tym terminie.
3.3 - Umowy dotyczące dostawy towarów i/lub usług stają się skuteczne dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego.
3.4 - Artykuł 4.3 dotyczy również wszystkich umów i ofert zawartych lub sporządzonych przez naszych agentów, przedstawicieli, pośredników i/lub odsprzedawców.
3.5 - Podane wymiary, wagi itp. są jak najbardziej dokładne. Możliwe niewielkie odchylenia zastrzeżone.
3.6 - Treść pisemnego potwierdzenia przesłanego przez Sprzedawcę jest wiążąca dla naszego kontrahenta, chyba że w ciągu ośmiu dni od wysłania towaru zakwestionuje się pisemnie jego prawidłowość.
3.7 - Poprzez prezentację przedmiotów w sklepie internetowym Sprzedającego, Sprzedający składa wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej tych przedmiotów. Możesz umieścić produkty w koszyku bez żadnych zobowiązań i skorygować je w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z opcji korekt oferowanych i wyjaśnionych w procesie zamawiania.
3.8 - Umowa zostaje zawarta poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia.
3.9 - Kliknięcie na przycisk zamówienia oznacza przyjęcie oferty w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku.
3.10 - Toolnation wyśle automatyczne potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego po otrzymaniu zamówienia.
3.11 - Konsument ma możliwość anulowania złożonego zamówienia, biorąc pod uwagę następujące elementy;
3.11A - Po przetworzeniu zamówienia przez magazyn anulowanie nie jest już możliwe.
3.11B - Jeśli część zamówienia została już wysłana przez Sprzedającego, dostarczone przedmioty muszą zostać zwrócone na koszt Kupującego.
3.11C - Anulowane mogą być tylko całe pozycje zamówienia, częściowe anulowanie 1 pozycji zamówienia nie jest możliwe.
3.11D - Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pod adresem www.toolnation.pl/obsluga-klienta
3.11E - Zgodnie z prawem, konsument ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jak opisano w art. 11 niniejszych Ogólnych Warunków.
3.11F - Zgodnie z artykułem 5, paragraf 9, anulowanie zestawu / pakietu jest możliwe tylko w całości. Nie ma możliwości rezygnacji z części zamówionego zestawu/paczki. Nie jest również możliwe potrącenie kwot.
3.11G - Zgodnie z artykułem 5, paragraf 9, Kupujący jest odpowiedzialny za zwrot już dostarczonych artykułów z pakietu/zestawu w momencie anulowania zamówienia. Toolnation/Sprzedawca ma prawo do obciążenia za szkody minimum 30% ceny zakupu artykułu bez podatku VAT.
3.12 - Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie wiążą Sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży może być w tym przypadku jednostronnie rozwiązana.
3.13 - Odstąpienie od umów kupna z Klientami Biznesowymi nie jest możliwe. Klienci biznesowi są wyłączeni z prawa konsumenckiego. W przypadku odstąpienia od umowy przy zamówieniach specjalnych Sprzedający naliczy opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości co najmniej 25% ceny zakupu.
3.14 - Produkty oznaczone *, które mają czas dostawy od 3 do 6 dni roboczych, nie są fizycznie w magazynie i są specjalnie zamówione dla Kupującego. Anulowanie/odwołanie tych przedmiotów jest możliwe tylko w porozumieniu ze Sprzedającym.

Artykuł 4 - Ceny

4.1 - Podane ceny zawierają podatek VAT. Wartość wyrażona jest w walucie euro (EUR) i automatycznie przeliczana na złotówki (PLN) według średniego kursu walut.
4.2 - Podwyżki płac, składek na ubezpieczenie społeczne, surowców, kursów walut, opłat państwowych (w szczególności podatków), frachtu i/lub taryf celnych, które nastąpią po złożeniu przez nas ofert, zostaną przeniesione na naszego kontrahenta w odniesieniu do tych towarów, które w momencie rozpoczęcia podwyżki muszą jeszcze zostać przez nas (Toolnation) dostarczone.
4.3 - W przypadku błędu cenowego towarów oferowanych w sklepie internetowym, firma Toolnation jest uprawniona do odstąpienia od umowy niezależnie od istniejącego ustatowego prawa do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Toolnation niezwłocznie po zweryfikowaniu błędu cenowego.

Artykuł 5 - Dostawa, czas dostawy i gwarancja

5.1 - O ile nie uzgodniono inaczej, przy dostawach towarów ze sklepu internetowego Sprzedającego do krajów Beneluksu lub Niemiec obowiązują następujące koszty wysyłki:
5.1A - Zamówienia o wartości 100,00 € (z VAT) lub wyższej będą wysyłane za darmo.
5.1B - Przy zamówieniach poniżej 100,00 € (z VAT) koszt wysyłki wynosi 9,00 €.
5.1C - Przy zamówieniach poniżej 30,00 € (z VAT) koszty wysyłki wynoszą 13,00 €.
5.1D - Wszelkie koszty wysyłki są wyświetlane oddzielnie podczas dokonywania zakupu.
5.1E - W przypadku artykułów o wyjątkowej wadze, rozmiarach lub wymagających dodatkowej obsługi (np. kosiarki, piły stołowe, podwozia, kompresory itp.) naliczane są dodatkowe koszty wysyłki.
5.1F - Artykuły darmowe są bezpłatne tylko w połączeniu z zakupionymi towarami. W przypadku rezygnacji z zamówionego towaru prawo do darmowego produktu wygasa.
5.2 - Uszkodzenia podczas dostawy zamówienia
5.2A - Wszystkie towary podróżują na koszt i ryzyko Kupującego
5.2B - Dla konsumentów: W przypadku dostarczenia towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, Kupujący musi niezwłocznie zgłosić te uszkodzenia, o ile to możliwe, doręczycielowi/przewoźnikowi, a także Sprzedającemu. Brak ujawnienia nie ma wpływu na ustawowe prawa Kupującego i ich egzekwowanie, w szczególności w odniesieniu do ustawowego prawa do rękojmi. Ujawnienie powyższego pomoże Sprzedającemu w dochodzeniu swoich praw wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
5.2C - Dla podmiotów gospodarczych; ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu przesyłki przechodzi na odbiorcę z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi, spedytorowi lub innej kompetentnej osobie lub organowi odpowiedzialnemu za jej wykonanie.
5.2D - Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi prowadzenia dochodzeń i składania skarg. Widoczne uszkodzenia. Wady lub braki należy zgłaszać nam w rozsądnym terminie, ale możliwie jak najszybciej. Jeśli zamawiający nie powiadomi nas o tym, towar uważa się za przyjęty i zaakceptowany, chyba że chodzi o wadę, której nie można było stwierdzić podczas kontroli. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca w sposób nieuczciwy zatai wadę.
5.3 - Jeśli dostawa jest realizowana z magazynu Sprzedawcy, to dostawa następuje poprzez udostępnienie towaru Kupującemu; odbiór musi nastąpić w ciągu 30 dni po zawiadomieniu Kupującego, że towar jest gotowy do odbioru. Jeśli towar nie zostanie odebrany w terminie, Kupujący popada w zwłokę przez sam upływ czasu, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce, trzy dni od daty wysłania pisemnego ostrzeżenia przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest wtedy uprawniony, bez interwencji prawnej, do anulowania umowy dla części zamówienia, które nie zostało jeszcze wykonane, przez zwykłe zawiadomienie, bez uszczerbku dla naszego prawa do odszkodowania.
5.4 - Podane przez Sprzedającego terminy dostaw są niezobowiązujące i służą jako wskazówka. Przekroczenie terminu dostawy nigdy nie uprawnia Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania, rozwiązania umowy lub niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które może wynikać dla Kupującego z niniejszej umowy lub jakiejkolwiek innej umowy związanej z niniejszą umową; Kupujący nie będzie również uprawniony, czy to na podstawie upoważnienia sądu, czy też nie, do wykonywania czynności w celu realizacji umowy samodzielnie lub zlecania ich osobom trzecim.
5.5 - Jeżeli dostawa ma być realizowana w częściach, każda dostawa będzie traktowana jako odrębna transakcja ze wszystkimi jej konsekwencjami prawnymi.
5.6 - Przypadki siły wyższej, w szczególności konfiskaty wszelkiego rodzaju i z jakiegokolwiek powodu, awarie w przedsiębiorstwie i/lub w dostawie, brak paliwa, jak również wszystkie inne nieprzewidziane wydarzenia w magazynie Sprzedającego, w przedsiębiorstwach, od których Sprzedający pozyskuje swoje towary lub surowce oraz na kolei, wszelkie inne utrudnienia lub opóźnienia w transporcie, jak również niedostarczenie towaru przez naszych dostawców, strajki i lokauty, zakazy eksportu i importu i/lub ograniczenia importowe, pożar lub wypadki, mobilizacja, wojna, zamieszki lub obowiązkowe postanowienia ustawowe uprawniają Sprzedającego do całkowitego lub częściowego anulowania zobowiązań dostawy na stałe lub tymczasowo lub do wykonania ich w późniejszym terminie, a w przypadku dostawy partiami do przedłużenia terminu dostawy o czas trwania zakłócenia..
5.7 - Obowiązuje ustawowa gwarancja. Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i związanych z nimi warunkach można znaleźć przy każdym pojedynczym towarze lub na stronach informacyjnych Sprzedającego.
5.8 - W przypadku zamówień kilku artykułów, gdzie poszczególne artykuły mają różne czasy dostawy, mogą być wysyłane dostawy częściowe. Zamawiający nie może wybrać żadnych preferencji w tym zakresie.
5.9 - W przypadku zamówienia przez Kupującego zestawu/pakietu (rzeczy złożonej), w którym dostępna jest tylko część zestawu, część zestawu będąca na stanie magazynowym zostanie wysłana przez Sprzedawcę z wyprzedzeniem.
5.10 - Szkody transportowe w przesyłce należy zgłosić do Działu Obsługi Klienta w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania przesyłki. Jeśli Klient zgłosi to po 1 dniu roboczym, produkt musi zostać zwrócony przez Klienta i oceniony w porozumieniu z warsztatem, a tym samym rozliczony w ramach normalnej procedury gwarancyjnej/naprawczej.
5.11 - Czas dostawy może być różny dla zamówień dropshipping wysyłanych bezpośrednio od dostawcy. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, gdy zamówienie zostanie wysłane jako dropshipping od dostawcy.
5.12 - Przesyłki zwrotne muszą być zawsze zgłaszane do Działu Obsługi Klienta.
5.13 - Zamówienia zwrócone bez powiadomienia będą obciążone opłatą. Opłata za niepotrzebny zwrot zamówienia/artykułu wynosi 25%.

Artykuł 6 - Przedłużone zastrzeżenie własności

6.1 - Towar dostarczony przez Sprzedającego pozostaje jego własnością do momentu spełnienia przez Kupującego/Klienta wszystkich roszczeń, jakie Sprzedający może mieć wobec Kupującego z jakiegokolwiek powodu, łącznie z ewentualnymi odsetkami i kosztami.
6.2 - Tak długo, jak Sprzedający jest właścicielem towaru, Kupujący nie jest upoważniony do zastawiania towaru osobom trzecim lub do przenoszenia jego własności inaczej niż w ramach normalnej działalności gospodarczej lub normalnego użytkowania towaru.
6.3 - Jeśli i kiedy Klient nie wypełnia swoich zobowiązań płatniczych lub nie wypełnia ich w terminie, Sprzedawca jest nieodwołalnie upoważniony, bez powiadomienia o zwłoce lub interwencji prawnej, do odebrania dostarczonych towarów.
6.4 - Jeśli osoba trzecia chce wykonywać prawa do towaru, dopóki jest on własnością Sprzedającego, druga strona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania nas o tym.
6.5 - Pełną płatność, o której mowa w ust. 1, uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy Sprzedający otrzymał całą należną kwotę. Emisja weksli lub innych papierów komercyjnych, obciążających rachunek bieżący lub nie, nie może być zatem uważana za płatność.

Artykuł 7 - Płatność

7.1 - Płatności muszą być dokonywane przy użyciu jednej z następujących metod płatności:
7.1A - IDEAL
7.1B - Przedpłata na koto bankowe (przelew bankowy)
7.1C - PayPal
7.1D - Karta kredytowa (VISA, MasterCard, American Express, Maestro)
7.1E - Bancontact/ Mister Cash
7.1F - Giropay
7.1G - Klarna
7.1H - Gotówka (przy odbiorze w sklepie stacjonarnym)
7.1I - DotPay/Przelewy24
7.2 - Nieuregulowanie faktury w terminie jej płatności skutkuje zgodnie z prawem natychmiastowym wygaśnięciem wszystkich należności Kupującego, w tym należności wynikających z innych faktur.
7.3 - Płatności są w pierwszej kolejności wykorzystywane do pokrycia poniesionych kosztów i odsetek, a dopiero potem do pokrycia zrealizowanych dostaw, przy założeniu, że takie płatności są zawsze kompensowane z najstarszymi fakturami.
7.4 - Bez uszczerbku dla powyższego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie zapłaty lub gwarancji za zaległe płatności innych bieżących/niezrealizowanych zamówień przy dostawie, w szczególności jeśli w opinii Sprzedawcy kredyt udzielony Kupującemu jest zbyt wysoki.
7.5 - W przypadku windykacji pozasądowej druga strona jest zobowiązana, oprócz kwoty głównej i odsetek, do zapłaty 15% kosztów windykacji od pozostałej kwoty głównej wraz z należnym podatkiem VAT.
7.6 - W przypadku windykacji sądowej, w tym wniosku o ogłoszenie upadłości, druga strona oprócz kosztów sądowych winna jest odsetki i koszty pozasądowe..
7.7 - Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, a także w przypadku ogłoszenia upadłości, złożenia wniosku o moratorium, sprzedaży lub likwidacji przedsiębiorstwa lub zajęcia jednego lub kilku jego towarów, Sprzedający może zawiesić obowiązek dostawy lub odstąpić od umowy w odniesieniu do części jeszcze nie dostarczonej za pomocą zwykłego zawiadomienia, bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do żądania spełnienia świadczenia lub odszkodowania.
7.8 - Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zabezpieczenia płatności w okresie obowiązywania Umowy, a w przypadku braku takiego zabezpieczenia w sposób zadowalający, do wstrzymania dostawy do czasu dostarczenia zabezpieczenia.
7.9 - Zamówienia będą realizowane dopiero po dokonaniu płatności, niektóre metody płatności mogą spowodować dłuższy czas dostawy.
7.10 - Zamówienia, które nie zostały (w pełni) przetworzone po 90 dniach i dla których jako opcję płatności wybrano Klarna, zostaną automatycznie anulowane przez nasz system.

Artykuł 8 - Skargi/Reklamacje

8.1 - Reklamacje z powodu niekompletnej dostawy z powodu widocznych wad towarów muszą być zgłoszone Sprzedającemu na piśmie przez Kupującego niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru.
8.2 - W przypadku braku możliwości uwzględnienia reklamacji, zobowiązania gwarancyjne w odniesieniu do tych wad mogą wygasnąć.
8.3 - Prawo do reklamacji wygasa z chwilą, gdy towar zostanie poddany dalszej obróbce, montażowi lub instalacji, lub gdy będzie nieprawidłowo przechowywany.
8.4 - Jeśli reklamacje nie zostaną złożone zgodnie z postanowieniami punktu 1 powyżej lub jeśli Sprzedający nie będzie miał możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi reklamacji, wszelkie prawa do reklamacji i/lub roszczeń z tytułu gwarancji wygasną.
8.5 - Reklamacja nie uprawnia nabywcy do odmowy odbioru lub zapłaty za towar lub do opóźnienia odbioru lub zapłaty.
8.6 - Prawo do reklamacji wygasa sześć miesięcy po otrzymaniu towaru.
8.7 - Kupujący, który nie wywiązuje się z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy zawartej ze Sprzedającym, traci prawo do reklamacji.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność cywilna

9.1 - Jeżeli towar dostarczony przez Sprzedającego jest wadliwy lub wybrakowany, Sprzedający według swojego wyboru wymieni go EXW (Ex Works) lub wypłaci odszkodowanie do wartości fakturowej danego towaru, jeżeli i o ile dostawcy Sprzedającego będą chcieli i mogli to uczynić.
9.2 - Jeżeli towar dostarczony przez Sprzedającego wykazuje wadę, Sprzedający odpowiada również za wszelkie szkody, jakie Kupujący może ponieść w związku z tym, chyba że:
9.2A - Towar nie został wprowadzony do obrotu przez Sprzedającego.
9.3B - Jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę okoliczności, że wada, która spowodowała szkodę, nie istniała w czasie, gdy produkt został wprowadzony do obrotu przez Sprzedawcę, lub że wada powstała później.
9.4C - Towar nie został wytworzony przez Sprzedawcę w celu sprzedaży lub innej formy dystrybucji w celu gospodarczym, ani nie został wytworzony lub dystrybuowany w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
9.5D - Wada jest konsekwencją tego, że towar jest zgodny z obowiązkowymi przepisami państwowymi.
9.6E - Stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili wprowadzania rzeczy do obrotu przez Sprzedawcę nie pozwalał na wykrycie istnienia tej wady.
9.3 - W odniesieniu do szkody, jaką Kupujący może ponieść w wyniku wady rzeczy sprzedanej przez Sprzedającego, która nie jest zawiniona przez Sprzedającego, lecz wynika z wady surowców i/lub części nabytych od dostawców lub producenta, które zostały przetworzone w towar dostarczony przez Sprzedającego i których wada faktycznie dotyczy, Sprzedający odpowiada za szkodę, którą Kupujący może ponieść z tego powodu, tylko o tyle, o ile producent lub dostawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Sprzedającego i ten producent lub dostawca z kolei rzeczywiście zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie za poniesioną szkodę.
9.4 - Odpowiedzialność Sprzedającego określona w poprzednich ustępach ulega zmniejszeniu lub wyłączeniu z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, jeżeli szkoda jest spowodowana zarówno wadą rzeczy, jak i winą Kupującego lub osoby, za którą Kupujący ponosi odpowiedzialność.
9.5 - Odpowiedzialność opisana w art. 8 ust. 2 istnieje tylko w przypadku:
9.5A - Szkody spowodowanej śmiercią lub uszkodzeniem ciała
9.5B - Szkody spowodowanej przez artykuł w innym przedmiocie, który zwykle jest przeznaczony do użytku prywatnego lub konsumpcji, a który Kupujący również używa lub konsumuje głównie w celach prywatnych z zastosowaniem franszyzy w wysokości 573,00 €.
9.6 - W przeciwnym razie Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niewywiązania się Sprzedającego ze swoich zobowiązań. Nabywca zwalnia sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.
9.7 - Kupujący musi przedstawić odpowiedni i jednoznaczny dowód szkody/wady, jej przyczyny oraz związku między wadą a szkodą.
9.8 - Wszystkie maszyny są dostarczane z gwarancją producenta określoną przez producenta/dostawcę. Roszczenia i / lub gwarancja wygasają, jeśli maszyna jest niewłaściwie użytkowana lub nie jest konserwowana zgodnie z instrukcją lub jeśli osoby trzecie naprawiają lub demontują maszynę.
9.9 - Narzędzia z węglików spiekanych i uchwyty wiertarskie nie są objęte gwarancją.

Artykuł 10 - Spory

10.1 - Wszystkie spory, również te, które tylko jedna ze stron uważa za takie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Maastricht (Holandia).
10.2 - Komisja Europejska oferuje internetową platformę rozwiązywania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.
10.3 - Dla przedsiębiorców; wszelkie spory wynikające z- lub związane z ofertą bądź zobowiązaniem, do którego odnoszą się niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, lub dotyczące samych warunków, ich interpretacji lub realizacji, będą rozstrzygane przez bezwzględnie właściwy sąd w okręgu naszej siedziby.

Artykuł 11 - Prawo do odstąpienia od umowy

11.1 - Prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów prywatnych, ponieważ jest ono częścią przepisów dotyczących konsumentów.
11.2 - Zakupy z zamiarem wykorzystania w celach biznesowych są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy.
11.3 - Konsument ma prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionych towarów, bez konieczności podawania przyczyn, oraz do anulowania zamówienia.
11.4 - Konsument musi wysłać przesyłkę zwrotną w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. W przypadku towaru składającego się z kilku części, obowiązuje dzień otrzymania ostatniej części.
11.5 - Koszty wysyłki przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący/nadawca.
11.6 - W przypadku uszkodzenia Toolnation/Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą w wysokości minimum 30% ceny zakupu produktu bez podatku VAT.
11.7 - Toolnation/Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zwracanej rzeczy, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
11.8 - O ile Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz, może poczekać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przesyłki zwrotnej lub udowodnienia przez konsumenta, że rzecz została zwrócona, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
11.9 - Zwrot należności przez Sprzedawcę następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument w momencie zakupu rzeczy, chyba że osiągnięto inne porozumienie. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
11.10 - Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sprzedawcę (Toolnation, Aziëlaan 8, 6199AG Maastricht-Airport, Holandia, info@toolnation.eu, +31 85 237 15 00 (Dział Obsługi Klienta)) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest do tego zobowiązany.
11.11 - Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy)

Do: Handelsonderneming Dirks B.V. (Toolnation)
adres (zwrotny) Toolnation: Aziëlaan 8, 6199AG Maastricht Airport, Holandia

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o wycofaniu się z mojej/naszej (*) umowy dotyczącej

sprzedaży następujących towarów (*): [Produkt + numer artykułu]*.

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

[Data]
[Nazwisko/ Nazwiska konsumenta(ów)(*)]
[Adres konsumenta(ów)]

(*) Niepotrzebne skreślić.